Splošni pogoji in pravila za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri »Trud nagradna igra«

Splošni pogoji in pravila za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri »Trud nagradna igra«

1. ORGANIZATOR

Nagradno igro (v nadaljevanju: nagradna igra) organizira in izvaja Ta Trud, Družina d.o.o. s sedežem na naslovu Krekov trg 1, 1000 Ljubljana, e-mail: [email protected] (v nadaljevanju organizator).

2. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija potovalne agencije Trud.

3. PRAVICA DO SODELOVANJA

3.1 Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejše od 15 let, in ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 15 let lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki se zahteva ob morebitnem prejemu nagrade.

3.2 V nagradni igri ne smejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Družina d.o.o., ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo potekala med 20. marcem in 20. aprilom

5. PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s temi splošnimi pogoji in pravili nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil. Vsaka sprememba oz. dopolnitev bo objavljena na spletni strani trud.si. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta splošna pravila in pogoji za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

5.1 Način poteka nagradne igre

Nagradna igra poteka na spletni strani potovalne agencije Trud. Posameznik v nagradni igri sodeluje na način, da pravilno odgovori na nagradno vprašanje. Elektronski naslov se bo uporabil zgolj za namen komuniciranja glede prejema nagrade.

6. NAGRADNI SKLAD

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

  • 3 x bon agencije Trud za 40 evrov
  • 5 x izvod revije Svet in ljudje
  • 5 x steklenička Svet in ljudje
  • 5 x potovalni set za kozmetiko
  • 5 x Trud nakupovalna vrečka

7. IZBOR IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

7.1 Izbor nagrajencev

Izžrebanih bo 23 nagrad. Tričlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov organizatorja, bo preverila vseh 23 nagrajencev. Če se ugotovi, da je ena oseba z različnimi elektronskimi naslovi izžrebana večkrat, se ji podeli samo ena (1) nagrada. Ravnanje in odločitve komisije se navedejo v zapisniku, ki ga podpišejo vsi člani. Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.

7.2 Obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni najpozneje v roku petnajstih (15) delovnih dni po zaključku nagradne igre, in sicer na elektronski naslov, ki so ga navedli ob sprejemu splošnih pogojev in pravil. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.trud.si

8. PREVZEM NAGRADE

Ko organizator preko elektronskega naslova (vpisanega ob sprejetju splošnih pogojev in pravil) kontaktira nagrajenca, mu mora nagrajenec sporočiti ime in priimek ter naslov, na katerega mu bo organizator poslal nagrado. Osebe, mlajše od 15 let, morajo za prevzem nagrade, hkrati s posredovanjem podatkov, organizatorju predložiti tudi pisno soglasje staršev ali zakonitega zastopnika. V primeru, da se nagrajenec v roku petih (5) delovnih dni od poslanega maila ne bo odzval ali/in ne bo poslal vseh zgoraj navedenih podatkov organizatorju, se bo štelo, da se odpoveduje pravici do nagrade. Nagrada se v tem primeru ne podeli.

Po prejemu podatkov, navedenih v tem členu, se bo nagrada posredovala po pošti na naslov nagrajenca. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih ali napačnih osebnih podatkov ali napačnega elektronskega naslova.

9. PRAVICE V ZVEZI S KORIŠČENJEM NAGRAD

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v višjih zneskih od tistih, ki so navedene v teh pravilih.

10. PREKINITEV/ODPOVED NAGRADNE IGRE ALI SPREMEMBA SPLOŠNIH DOLOČIL

Organizator lahko nagradno igro kadarkoli prekine/odpove ali spremeni splošne pogoje in pravila nagradne igre, o čemer na primeren način obvesti sodelujoče v nagradni igri. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

11. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade,
  • tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z igro, vključno s tehničnimi težavami, v primeru, da niso nastale po krivdi organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Trud si pridržuje pravico diskvalificirati osebo tudi zaradi vzdevkov, ki so žaljivi, spodbujajo verske, rasne, druge nestrpnosti. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. viruse itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več maili itd.). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

12. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov in pogodbeni obdelovalec vodita, vzdržujeta in nadzorujeta zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-2 in Splošna uredba EU – GDPR) in jih v ta namen hrani še 30 dni po zaključku nagradne igre, osebne podatke nagrajenca pa v skladu z določili davčnih predpisov. Pogodbeni obdelovalec bo po navodilih upravljavca zagotovil tehnično izvedbo nagradne igre, pri čemer bo po zaključku nagradne igre podatke o elektronskih naslovih nagrajencev posredoval organizatorju, ki bo poskrbel za pošiljanje nagrad.

13. DRUGE DOLOČBE

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil teh splošnih pogojev in pravil. Če ni v teh splošnih pogojih in pravilih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v nagradni igri (vključno s stroški za dostop do interneta ipd.).

Pogoji so objavljeni na spletni strani trud.si, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja nagradne igre na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

Nagradna igra ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti organizatorja in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem organizatorja.

V primerih, ki jih ti splošni pogoji in pravila ne urejajo, veljajo – v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja – pravila veljavne slovenske zakonodaje.


V Ljubljani, 1. marca 2024

Agencija Trud, Družina d.o.o.